Allmänna villkor

Allmänna villkor

 

1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor för Harald Stallegger, Harald Stallegger Schärftechnik, Untermühlham 14, 4891 Pöndorf, Österrike, nedan kallad säljaren eller vi, gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare, nedan kallad kunden, ingår med säljaren med avseende på de varor som säljaren presenterar i sin onlinebutik.

1.2 De allmänna villkoren gäller i den version som är giltig vid den tidpunkt då avtalet ingås. Motstridiga eller kompletterande allmänna villkor för kunder ska endast bli en del av avtalet om vi uttryckligen har godkänt dem.

1.3 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen ligger utanför dennes handel, affärsverksamhet eller yrke. En entreprenör i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person som, när den ingår en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

 

2. Ingående av avtal.

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik utgör inte bindande erbjudanden, men tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via det onlinebeställningsformulär som är integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha placerat de valda varorna i den virtuella kundkorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på de varor som ingår i kundkorgen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Kunden kan också lämna erbjudandet till säljaren via telefon, fax, e-post eller post.

2.3 Säljaren får acceptera kundens anbud inom fem dagar,

2.3.1. genom att sända kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande i detta avseende, eller

2.3.2. genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varorna är avgörande i detta avseende, eller

2.3.3 Genom att begära betalning från kunden efter det att beställningen har gjorts.

Om flera av ovan nämnda alternativ föreligger, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av ovan nämnda alternativ inträffar först. Acceptfristen börjar löpa dagen efter det att anbudet avsänts av kunden och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att anbudet avsänts. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom den ovan nämnda perioden, skall detta anses som ett avvisande av anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Våra produkter som visas online utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan ska ses som en inbjudan att lämna ett erbjudande. Du kan välja produkter och lägga dem i din varukorg utan förpliktelser. Du kan göra korrigeringar under beställningsprocessen innan du skickar beställningen och ta bort produkter från kundkorgen. Du gör en bindande beställning av produkterna i din varukorg genom att klicka på beställningsknappen "Köp". Du kommer att få en bekräftelse på mottagandet av din beställning via e-post omedelbart efter att du har skickat beställningen.

2.5 Vid köp på faktura ingås avtalet när du klickar på beställningsknappen och vi skickar dig en leveransbekräftelse via e-post. Vid förskottsbetalning ingås avtalet när du klickar på beställningsknappen och vi skickar dig en begäran om förskottsbetalning med dina bankuppgifter. Om avtalet inte ingås inom 14 dagar från det att kunden har mottagit orderbekräftelsen är kunden inte längre bunden av sin order.

2.6 Om vi inte kan acceptera ditt erbjudande kommer vi att informera dig om att produkten inte är tillgänglig och att ditt erbjudande därför inte kan accepteras.

2.7 Vi sparar avtalstexten. Dina orderuppgifter och dessa allmänna villkor kommer att skickas till dig via e-post. Vi kommer också att förse dig med en kopia av orderuppgifterna på begäran.

2.8 Avtalsspråket är uteslutande tyska. Orderhantering och kontakt sker i allmänhet via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som tillhandahålls av honom för orderbehandling är korrekt så att de e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som har fått i uppdrag av säljaren att behandla beställningen kan levereras.

 

3. betalning

3.1 Alla priser inkluderar lagstadgad mervärdesskatt. Fraktkostnader kan tillkomma utöver de angivna produktpriserna. Du hittar mer information om fraktkostnadernas storlek i respektive produkterbjudande.

3.2 Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda alla betalningsalternativ till alla kunder. Betalningsalternativen kan vara begränsade, särskilt för kunder utanför Österrike.

3.3 Vid köp på faktura förfaller fakturabeloppet till betalning omedelbart efter mottagandet av fakturan och måste betalas av dig via banköverföring eller kontant på vårt säte.

3.4 Om du köper i förskott kommer vi att informera dig om bankuppgifterna i ett separat e-postmeddelande och leverera varorna efter mottagandet av betalningen. Om vi inte kan registrera mottagandet av betalningen inom 14 dagar från det att vi skickade begäran om förskottsbetalning, kommer din beställning att annulleras.

3.5 Vid import av varor till länder utanför Österrike kan exportrestriktioner gälla och importtullar och skatter kan tillkomma som du måste betala. Dessa kan variera i olika tullområden. Du är ansvarig för att nödvändiga tullar, skatter och avgifter betalas på rätt sätt.

 

4. Förbehåll om äganderätt.

Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen och alla därmed sammanhängande kostnader och utgifter har betalats i sin helhet.

 

5 Leverans och leveransvillkor

5.1 Leverans av varor ska ske genom avsändning till den leveransadress som angetts av kunden, om inte annat avtalats. Den leveransadress som anges i säljarens orderhantering är avgörande för transaktionens genomförande.

5.2 Om transportföretaget returnerar de skickade varorna till säljaren på grund av att leverans till kunden inte var möjlig, ska kunden bära kostnaderna för den misslyckade försändelsen. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för den omständighet som ledde till omöjligheten att leverera eller om han tillfälligt var förhindrad att acceptera den erbjudna tjänsten, såvida inte säljaren hade gett honom ett rimligt förhandsmeddelande om tjänsten. Vidare gäller detta inte i fråga om kostnader för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens ångerpolicy tillämpas på returkostnaderna.

 

 

 

6. Ansvar för fel (garanti)

Om den köpta varan är felaktig gäller bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel. Kunden uppmanas att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och att informera säljaren om detta. Om kunden underlåter att göra detta, ska detta inte ha någon inverkan på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på fel.

Om kunden är företagare gäller bestämmelserna i §§ 373 ff. i den österrikiska handelslagen (UGB) (särskilt vad gäller reklamation av fel).

 

7 Tillämplig lag

Republiken Österrikes lag skall tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan parterna. När det gäller konsumenter gäller detta val av lag endast i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte återkallas. Tillämpningen av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor är utesluten.

 

8 Alternativ tvistlösning

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår från onlineköp eller serviceavtal där en konsument är inblandad. I detta sammanhang är vi enligt lag skyldiga att informera dig om vår e-postadress. Denna är: .....................

Säljaren är inte skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter.

 

9. Rätt till uppsägning

9.1 Konsumenter har rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportör, har tagit varorna i besittning. Vid en enhetlig beställning av flera varor som levereras separat eller vid ett avtal om leverans av varor i flera delleveranser börjar ångerfristen löpa den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportören, har tagit den sista varan, den sista delleveransen eller det sista objektet i besittning.

9.2 För att utöva ångerrätten måste du informera Harald Stallegger Schärftechnik, Untermühlham 14, 4891 Pöndorf, Österrike, telefon: [ange nummer], e-post [ange adress], om ditt beslut att häva detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda det bifogade formuläret för uppsägning, men det är inte obligatoriskt.

9.3 För att iaktta ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

9.4 Om du frånträder avtalet ska vi utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda avtalet återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; konsumenten kommer under inga omständigheter att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi får hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills konsumenten har bevisat att han har återlämnat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

9.5 Konsumenten måste returnera eller överlämna varorna till Harald Stallegger Schärftechnik, Untermühlham 14, A-4891 Pöndorf, omedelbart och under alla omständigheter senast inom 14 dagar från den dag då han informerar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om konsumenten skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden. Konsumenten ska bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Konsumenten skall endast vara ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

 

 

Bilaga: Exempel på annulleringsformulär

 

 

Exempel på annulleringsformulär

 

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).

 

 

Till Harald Stallegger skärpningsteknik

Untermühlham 14

A-4891 Pöndorf

E-post: [infoga]

 

 

 

 

Jag/vi () häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss () om köp av följande varor ()/tillhandahållande av följande tjänster ()

 

 

 

 

Order-/fakturanummer:

 

 

 

 

Beställd den ()/ mottagen den ():

 

 

 

 

Konsumentens/konsumenternas namn:

 

 

 

 

Konsumentens/konsumenternas adress:

 

 

 

 

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för anmälningar på papper):

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

(*)Stryk det som inte är tillämpligt