Integritetspolicy

Integritetspolicy för webbshop

 

Denna webbshop drivs av Harald Stallegger Schärftechnik, Untermühlham 14, 4891 Pöndorf, Österrike, ("vi" eller "oss"). Denna sekretesspolicy beskriver hur vi, som registeransvarig enligt dataskyddslagen, behandlar dina personuppgifter i samband med denna onlinebutik.

 

1. Vilka uppgifter vi behandlar om dig:

Under ditt besök på denna webbshop och behandlingen av dina beställningar samlar vi in ditt namn, kön, födelsedatum, kontaktdatum, leveransadress, leverans- eller servicevillkor, betalningsmetod, bankuppgifter, datum och tid för ditt besök på vår webbshop, IP-adress, namn och version av din webbläsare, webbplats (URL) som du besökte innan du gick in på vår webbshop, information som du tillhandahåller oss genom att fylla i ett kontaktformulär, registrera dig i denna webbshop eller beställa produkter.

Det finns ingen skyldighet att förse oss med de personuppgifter vi ber dig om. Du kommer dock inte att kunna använda alla funktioner i denna webbshop och du kommer inte att kunna beställa varor eller tjänster via vår webbshop om du inte tillhandahåller dina personuppgifter. Om tillhandahållandet av dina uppgifter i vissa fall krävs enligt lag kommer vi att informera dig om detta separat.

 

2. kakor:

Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren på användarens slutenhet för att lagra viss information. Nästa gång vår webbplats öppnas med samma slutenhet skickas informationen som lagrats i cookies tillbaka till vår webbplats ("förstapartscookie") eller en annan webbplats som cookien tillhör ("tredjepartscookie").

Informationen som lagras och returneras i cookien gör det möjligt för respektive webbplats att känna igen att användaren redan har fått åtkomst till och besökt den med webbläsaren på sin slutenhet. Vi använder denna information för att optimera visningen av webbplatsen för användaren enligt deras preferenser.

Det är dock endast själva cookien som identifieras på slutenheten. Ytterligare lagring av personuppgifter sker endast om användaren ger oss sitt uttryckliga samtycke eller om denna lagring är absolut nödvändig för att kunna använda den tjänst som erbjuds och nås.

Cookies som inte är absolut nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna på denna webbplats används endast efter att samtycke har givits. Genom att ge sitt samtycke till användningen av cookies på grundval av ett meddelande ("cookie banner") som tillhandahålls av oss på webbplatsen, samtycker användaren till användningen av cookies.

Användaren kan när som helst anpassa sina cookie-inställningar, t.ex. genom att aktivera eller avaktivera enskilda cookie-kategorier. Hur användaren generellt kan avaktivera eller radera cookies (inklusive strikt nödvändiga cookies) i sin webbläsare beskrivs under "Avaktivera eller radera alla cookies". Om användaren har gett sitt samtycke till användningen av cookies på grundval av ett meddelande ("cookie banner") som vi tillhandahåller på webbplatsen, regleras lagenligheten av databehandlingen av art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR. Om inget samtycke begärs utgör vårt berättigade intresse (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av denna webbplats och tjänster) i den mening som avses i artikel 6.1 mening 1 lit. f GDPR den rättsliga grunden för användningen av cookies. Användaren kan ställa in sin webbläsare så att lagring av cookies på slutenheten generellt förhindras eller så tillfrågas användaren varje gång om han/hon samtycker till lagring av cookies. När cookies har placerats ut kan användaren när som helst radera dem. Hur detta går till beskrivs i hjälpfunktionen för respektive webbläsare.

En allmän avaktivering av cookies kan leda till funktionella begränsningar på denna webbplats.

 

3. Ändamålen med behandlingen:

Vi behandlar de kategorier av dina personuppgifter som anges i punkt 1 för att

a. För att göra denna webbshop tillgänglig för dig och för att erbjuda varor och tjänster;

b. för att behandla din beställning;

c. För att ytterligare förbättra och utveckla denna webbplats;

d. för att kunna sammanställa användningsstatistik; och

e. känna igen, förhindra och utreda angrepp på vår webbshop.

 

4. Rättslig grund för behandlingen:

Vi behandlar de kategorier av dina personuppgifter som anges i punkt 1 på grundval av

a. Uppfyllandet av ett avtal som ingåtts med dig eller genomförandet av åtgärder före avtalets ingående, i den mån detta är nödvändigt (artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR")), eller

b. Vårt övervägande berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f GDPR, som består i att uppnå de syften som anges i punkt 3 c och d, eller

c. Nödvändigheten att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi omfattas av (artikel 6.1 lit c i GDPR).

 

5. Överföring av dina personuppgifter:

Om det är nödvändigt för ovan nämnda ändamål kommer vi att överföra dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

a. IT-tjänsteleverantörer som används av oss: CTS Marketing Photo-Play Straße.1 

b. distributionspartner, logistikföretag eller leverantörer av leveranstjänster som används av oss: UNITED PARCEL SERVICE DEUTSCHLAND S.à r.l. & Co. OHG Huvudkontor: United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Tyskland

Österreichische Post AG / Group Real Estate Företagets adress: Rochusplatz 1, 1030 Wien

c.Leverantörer av betaltjänster: (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46 111 34 Stockholm Sverige, Stripe Payments Europe, Limited (SPEL) 1 Grand Canal Street Lower Grand Canal Dock Dublin, Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland, ApplePay Distribution International Ltd. Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork Republic of Ireland);

Om vi överför uppgifter till mottagare i tredjeländer säkerställer vi att dessa tredjeländer har en adekvat skyddsnivå enligt Europeiska kommissionen, att det finns lämpliga garantier och säker rättslig realisering för den registrerade eller att det finns bindande interna dataskyddsbestämmelser som har godkänts av tillsynsmyndigheten.

 

6. Lagringens varaktighet:

Vi lagrar i allmänhet dina uppgifter under en period av tre månader. Uppgifterna kommer endast att lagras under längre tid (i) om detta är nödvändigt för att undersöka identifierade angrepp på vår webbplats eller (ii) så länge som lagstadgade lagringsskyldigheter finns eller (iii) så länge som eventuella rättsliga anspråk för hävdande eller försvar av vilka personuppgifterna krävs ännu inte är preskriberade. Om du registrerar dig på vår webbplats lagrar vi dina uppgifter så länge som ditt konto existerar.

 

7. Dina rättigheter i samband med personuppgifter:

Enligt tillämplig lag har du rätt att göra det (om de relevanta kraven i tillämplig lag uppfylls),

a. Att begära bekräftelse på om och vilka av dina personuppgifter vi behandlar och att få kopior av dessa uppgifter,

b. att begränsa rättelsen eller raderingen av dina personuppgifter,

c. invända mot behandlingen av dina personuppgifter,

d. återkalla ett samtycke som tidigare lämnats för behandlingen (återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts på grundval av ditt samtycke innan det återkallades),

e. att begära dataportabilitet, och

f. att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

 

8 Våra kontaktuppgifter:

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Harald Stallegger teknik för skärpning

Untermühlham 14

A-4891 Pöndorf

Österrike

E-post: [email protected]