Przejdź do głównej treści

Ogólne warunki handlowe

§ 1 Przedsiębiorca

Przedsiębiorcą w ramach niniejszych OWH jest:

Harald Stallegger (VulkanUS)
Untermühlham 14
4891 Pöndorf
Nr GISA: 17940559
Organ zgodnie z austriacką ustawą o handlu elektronicznym: Administracja powiatu Vöcklabruck

§ 2 Zakres zastosowania

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich transakcji prawnych między przedsiębiorcą a konsumentem (zgodnie z § 13 kodeksu cywilnego „osobą fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą zostać przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej”).

§ 3 Zawarcie umowy i przechowywanie tekstu umowy

Postanowienia niniejszych OWU mają zastosowanie do zamówień składanych przez konsumentów za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego VulkanUS www.vulkanus.com .

Umowa jest zawierana z przedsiębiorcą (zob. § 1).

Prezentacja i opis towarów na stronie internetowej VulkanUS www.vulkanus.com nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zamawiając produkt poprzez kliknięcie przycisku „zamów za opłatą” na końcu procesu zamówienia, konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy przedsiębiorca prześle potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną.

Tekst umowy jest zapisywany dla zamówień. Konsumenci otrzymują wiadomość e-mail ze szczegółami zamówienia i odpowiednimi OWH. Po zawarciu umowy dane zamówienia nie mogą być już przeglądane online.

§ 4 Płatność

Ustawowy podatek VAT i inne składniki ceny są zawarte w podanych cenach. Koszty wysyłki nie są wliczone w podaną cenę i mogą zostać naliczone dodatkowo. Konsumenci mogą skorzystać z następujących opcji płatności:

  • PayPal
  • V Pay
  • Master Card
  • Visa
  • Maestro
  • Apple Pay
  • Amazon Pay

§ 5 Dostawa, ograniczenia dostawy

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w opisie wybranego produktu, dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 4 dni roboczych na terenie Niemiec i Austrii. W przypadku płatności termin ten rozpoczyna się następnego dnia po wydaniu polecenia zapłaty.

§ 6 Przeniesienie ryzyka i postanowienia dotyczące odpowiedzialności

Ryzyko przypadkowego pogorszenia lub przypadkowej utraty towarów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu przekazania towarów i przechodzi na konsumenta w momencie przekazania.
Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za szkody na ciele lub zdrowiu, jak również w przypadkach umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Ponadto w przypadku nieuczciwego zatajenia wady oraz we wszystkich innych przypadkach regulowanych przez prawo. Jeśli istotne zobowiązania umowne nie zostaną spełnione, odpowiedzialność sklepu internetowego w przypadku niewielkiego zaniedbania jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy. W przypadku naruszenia nieistotnych obowiązków wynikających z umowy, odpowiedzialność za nieznaczne zaniedbania obowiązków jest wykluczona. Nie ponosimy odpowiedzialności za stałą dostępność tej strony internetowej i oferowanych na niej towarów.

§ 7 Zastrzeżenie własności

Przedsiębiorca zachowuje prawo własności towarów do momentu otrzymania pełnej ceny sprzedaży.

§ 8 Rękojmia

Obowiązują ustawowe przepisy dotyczące rękojmi.

§ 9 Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzyganie sporów (platforma ODR), do której dostęp można uzyskać pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

§ 10 Przechowywanie tekstu umowy

Pełny tekst umowy nie jest przez nas przechowywany. Klienci mogą zapisać go elektronicznie przed wysłaniem zamówienia, korzystając z funkcji drukowania w przeglądarce.

§ 11 Ustawowa odpowiedzialność za wady

Ustawowa odpowiedzialność za wady nadal pozostaje w mocy. Konsumenci są proszeni o sprawdzenie towarów w momencie dostawy pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń wynikających z transportu oraz o jak najszybsze powiadomienie operatora sklepu. Jeśli klient tego nie zrobi, nie będzie to miało wpływu na jego ustawowe roszczenia z tytułu rękojmi.